header  
 
Link to this page:

מה לזה ולחינוך

4232 visits

avg rating: 0
0 comments
 • עקרונות פדגוגיים 
  מתוך מסמך מדיניות - למידה בסביבה מתוקשבת

  מוגדרים להלן עיקרי המדיניות החינוכית בסביבות למידה מתוקשבות המהווים אבני יסוד לתכנון הלימודים, לבניית הסביבה הלימודית ולגיבוש תהליכי הוראה-למידה-הערכה בהתאם להישגים הנדרשים.

  א) יצירה של סביבת למידה אינטגרלית המאפשרת זמינות ונגישות מרבית לאמצעים הטכנולוגיים לשם תמיכה בלמידה במהלך התרחשותה.

  ב) ארגון גמיש ומשתנה של זמן, קבוצות לומדים, תכנים וחומרים על-מנת לנצל את היתרונות של סביבת הלמידה החדשה ואת האפשרויות שהיא מציעה.

  ג) שימוש בטכנולוגיה לשם הרחבת הסביבה הלימודית מעבר לגבולות הזמן והמקום של הכיתה.

  ד) יצירת שיתוף פעולה באמצעות סביבה מתוקשבת בין בית-הספר לבין הבית, הקהילה וגורמים רלוונטיים נוספים.

  ה) פיתוח אסטרטגיות של למידה עצמאית וטיפול במידע, תוך הדגשת שיקולי הדעת של הלומד לבחירה אחראית בהתאם למטרותיו.

  ו) רכישת מיומנויות מחשב תוך כדי עיסוק בתכנים רלוונטיים ומשמעותיים לילדים, יחד עם הוראתן הישירה בעת הצורך.

  ז) התאמת דרכי המעקב וההערכה לדרכי ההוראה-למידה, ביניהן כאלה המפיקות תועלת מיוחדת מהטכנולוגיות החדשות.

  ח) הערכה של היחיד ביחס לעצמו ולקצב הלמידה שלו כחלק מתכנון והתאמה של ההוראה לצורכי הפרט, לצד הערכה נורמטיבית המכוונת להישגים סטנדרטיים.

  ט) התייחסות חינוכית לסוגיות אתיות אופייניות לסביבה מתוקשבת.

  י) הוראה בסביבות למידה מתוקשבות והמחויבות להישגי התלמידים הנה מעניינם ובאחריותם של כל המורים בחינוך היסודי - המורים הכוללים והמורים המקצועיים בתחומי הדעת השונים.
  0 comments
  created by iteachr


©2006 Susan T (iteachr)